Αρχική

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αρχίζει τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τον τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία» από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε στελέχη της εκπαίδευσης αλλά και σε πτυχιούχους Τμημάτων και Σχολών της ημεδαπής και της αλλοδαπής οι οποίοι πρόκειται να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στο μέλλον.

Στην Ελλάδα παρατηρείται διαχρονικά σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα αρκετά σημαντικό έλλειμμα στην παροχή ευκαιριών φοίτησης σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σχετικών με την οργάνωση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης και την εκπαιδευτική ηγεσία. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται, βέβαια, αύξηση αυτών των ευκαιριών. Στο πλαίσιο αυτό το Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας φιλοδοξεί να απευθυνθεί στους/στις υποψήφιους/ες φοιτητές και φοιτήτριες του εν λόγω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο προσφέροντας μία ακόμα τέτοια ευκαιρία.

Στόχος μας είναι οι πτυχιούχοι του προγράμματος να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης και της σχολικής μονάδας καθώς και να αποκτήσουν ικανότητες και δεξιότητες άσκησης της εκπαιδευτικής ηγεσίας μέσω της θεωρίας και της έρευνας.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Ιορδανίδης Γιώργος
Αναπληρωτής καθηγητής