Αρχική

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών* του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζει τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τον τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (Φ.Ε.Κ. 2865/18.07.2018, τ. Β’) . Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε στελέχη της εκπαίδευσης αλλά και σε πτυχιούχους Τμημάτων και Σχολών της ημεδαπής και της αλλοδαπής οι οποίοι πρόκειται να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στο μέλλον.

Στην Ελλάδα παρατηρήθηκε διαχρονικά σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα αρκετά σημαντικό έλλειμμα στην παροχή ευκαιριών φοίτησης σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σχετικών με την οργάνωση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης και την εκπαιδευτική ηγεσία. Τα τελευταία χρόνια λειτούργησαν αρκετά τέτοια προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό το Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας φιλοδοξεί να απευθυνθεί στους/στις υποψήφιους/ες φοιτητές και φοιτήτριες του εν λόγω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο συνεχίζοντας τη λειτουργία ενός πολύ επιτυχημένου και υψηλής ποιότητας προγράμματος.

Στόχος μας είναι οι πτυχιούχοι του προγράμματος να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης και της σχολικής μονάδας καθώς και να αποκτήσουν ικανότητες και δεξιότητες άσκησης της εκπαιδευτικής ηγεσίας μέσω της θεωρίας και της έρευνας.

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Ιορδανίδης Γιώργος
Καθηγητής

*Πρόκειται για την πρώην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας όπως μετονομάστηκε σύμφωνα με το Νόμο 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», Άρθρο 13, παρ. 4 (ΦΕΚ 70, τ. Α’ / 7-5-2019).

Μεγέθος Γραμματοσειρας