Επιστροφή σε Διοίκηση

ΦΕΚ Ίδρυσης

Αριθμ. 113973/B7 (2)

Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο νίας με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία».

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16−7−2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄/25−8−2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ.Α΄/04−9−2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
  3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/02−08−2005) «Διασφάλιση της ποιοτητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
  5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 72/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 119/28−5−2013), «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση − συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας».
  6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση με αριθμ. 280/02−04−2014).
  7. Το απόσπασμα πρακτικών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση αριθμ. 230/29−5−2014).
  8. Το αριθμ. πρωτ. 1340/13−06−2014 έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος.
  9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1150/27−03−2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
  10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014–2015 τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία» σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014–2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2

Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία» είναι η κατάρτιση πτυχιούχων ΑΕΙ−ΤΕΙ σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής ηγεσίας.

Συγκεκριμένα, το ΠΜΣ στοχεύει:

α) στη θεωρητική εμβάθυνση και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας στον τομέα της οργάνωσης και διοίκησης σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών οργανισμών,

β) στην απόκτηση του γνωσιολογικού φορτίου για τη διεκδίκηση θέσεων στελεχών της εκπαίδευσης,

γ) στην προετοιμασία υποψηφίων στελεχών και στελεχών της εκπαίδευσης για την αποτελεσματική συμβολή τους στην αναμόρφωση της εκπαίδευσης, προκειμένου αυτή να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις,

δ) στην προώθηση της εκπαιδευτικής έρευνας γενικά και της έρευνας σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης της εκπαίδευσης ειδικότερα.

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία».

Άρθρο 4

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι δύο (2) ακόμη εξάμηνα.

Άρθρο 6

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα

μαθήματα και τα εργαστήρια, τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄) και η εκ πόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Γ΄ εξάμηνο).

Τόσο τα υποχρεωτικά μαθήματα όσο και τα επιλεγόμενα δύναται να περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία ή και συνδιδασκαλία. Το πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική γλώσσα.

Το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης απονέμεται μετά τη συμπλήρωση 90 ECTS.

Αναλυτικά, η δομή του προγράμματος μαθημάτων έχει ως ακολούθως:

Α/α μαθήματος Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο Κατηγορία μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Αρχές Οργάνωση και Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων Α’ Υποχρεωτικό 7,5
2 Μεθοδολογία ΕκπαιδευτικήςΈρευ-νας Ι – Ποσοτικές Μέθοδοι – Στατιστική Α’ Υποχρεωτικό 7,5
3 Μεθοδολογία ΕκπαιδευτικήςΈρευ-νας ΙΙ – Ποιοτικές Μέθοδοι Α’ Υποχρεωτικό 7,5
4 Εκπαιδευτική Ηγεσία και Οργανω-σιακή Ανάπτυξη Α’ Υποχρεωτικό 7,5
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α’ εξαμήνου 30
1 Οργανωσιακή – Κοινωνική Ψυχολογία με εφαρμογές στη διοίκηση της εκπαίδευσης Β’ Υποχρεωτικό 7,5
2 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Β’ Υποχρεωτικό 7,5
3 Εισαγωγή και Διαχείριση Αλλαγής και Καινοτομίας στην Εκπαίδευση – Σχολική Βελτίωση Β’ Υποχρεωτικό 7,5
4 Μάθημα επιλογής Β’ Επιλογής 7,5
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β’ εξαμήνου 30
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Γ’ 30
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ΠΜΣ 90

Μαθήματα επιλογής
Α/α μαθήματος Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Εκπαιδευτική Πολιτική – Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική Β’ 7,5
2 Εφαρμογές των ΤΠΕ στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης Β’ 7,5

Η ανακατανομή των μαθημάτων στην επιπλέον διάρκεια σπουδών του προγράμματος μερικής φοίτησης θα γίνεται με αποφάσεις των οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Άρθρο 7

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (30) άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8

Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ή άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄).

Άρθρο 9

Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή της Παιδαγωγικής Σχολής και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του Προγράμματος (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, οπτικοακουστικά μέσα, Η/Υ).

Άρθρο 10

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11

Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α΄) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του προγράμματος αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 39.000€ και αναλύεται ως εξής:

Α/α Κατηγορία δαπάνης Προϋπολογισμός (€)
1 Αμοιβές – αποζημιώσεις διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού 31.000,00
2 Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, ερευνητικών εργαλείων, εξοπλισμού και λογισμικών 3.500,00
3 Έξοδα δημοσιότητας 500,00
4 Δαπάνες μετακινήσεων 3.000,00
5 Λοιπά έξοδα, αναλώσιμα 1.000,00
Σύνολο 39.000,00

Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και από άλλες πηγές, όπως χορηγίες, παροχές, δωρεές κ.τ.λ.

Άρθρο 12

Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 21 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Λήψη: ΦΕΚ 2087 [31/07/2014]