Επιστροφή σε Σπουδές

Μαθήματα

Α/Α μαθήματος Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο Κατηγορία μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΑΥ1 Αρχές Οργάνωση και Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων Α Υποχρεωτικό 7,5
ΑΥ2 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Ι – Ποσοτικές Μέθοδοι – Στατιστική Α Υποχρεωτικό 7,5
ΑΥ3 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ – Ποιοτικές Μέθοδοι Α Υποχρεωτικό 7,5
ΑΥ4 Εκπαιδευτική Ηγεσία και Οργανωσιακή Ανάπτυξη Α Υποχρεωτικό 7,5
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α’ εξαμήνου 30
ΒΥ1 Οργανωσιακή – Κοινωνική Ψυχολογία με εφαρμογές στη διοίκηση της εκπαίδευσης Β Υποχρεωτικό 7,5
ΒΥ2 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Β Υποχρεωτικό 7,5
ΒΥ3 Εισαγωγή και Διαχείριση Αλλαγής και Καινοτομίας στην Εκπαίδευση – Σχολική Βελτίωση Β Υποχρεωτικό 7,5
ΒΥ4 Εφαρμογές των ΤΠΕ στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης Β Υποχρεωτικό 7,5
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β’ εξαμήνου 30
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Γ Υποχρεωτική 30
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ΠΜΣ 90
Μεγέθος Γραμματοσειρας