Επιστροφή σε Σπουδές

Μαθήματα

Α/Α μαθήματος Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο Κατηγορία μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Αρχές Οργάνωση και Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων Α Υποχρεωτικό 7,5
2 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Ι – Ποσοτικές Μέθοδοι – Στατιστική Α Υποχρεωτικό 7,5
3 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ – Ποιοτικές Μέθοδοι Α Υποχρεωτικό 7,5
4 Εκπαιδευτική Ηγεσία και Οργανωσιακή Ανάπτυξη Α Υποχρεωτικό 7,5
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α’ εξαμήνου 30
1 Οργανωσιακή – Κοινωνική Ψυχολογία με εφαρμογές στη διοίκηση της εκπαίδευσης Β Υποχρεωτικό 7,5
2 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Β Υποχρεωτικό 7,5
3 Εισαγωγή και Διαχείριση Αλλαγής και Καινοτομίας στην Εκπαίδευση – Σχολική Βελτίωση Β Υποχρεωτικό 7,5
4 Μάθημα επιλογής Β Επιλογής 7,5
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β’ εξαμήνου 30
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Γ 30
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ΠΜΣ 90

 

Μαθήματα επιλογής
Α/Α μαθήματος Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Εκπαιδευτική Πολιτική – Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική Β 7,5
2 Εφαρμογές των ΤΠΕ στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης Β 7,5